Det är skillnad på psykologtestning och neuropsykologisk utredning

Bara en psykologtestning med t.ex. intelligenstestet WISC med kort skriftlig dokumentation av resultatet kan göras på ca 5 tim + restid. En sådan testning kan endast i undantagsfall ligga till underlag för diagnos.

En fullgod neuropsykologisk utredning är betydligt mer omfattande.

Följande moment kan då ingå kring en utredning av ett barn:

 1. Förberedande genomgång med beställaren. Fastställa omfattning.
 2. Läsa in dokumentationer kring barnet.
 3. Ingående intervju av föräldrarna med bl. a. anamnesupptagning
 4. Intervjuer av personalen på skola/förskola och ev. observation av barnet.
 5. Testning med flera test såsom begåvningstest, neuropsykologiska test, frågeformulär.
 6. Bearbetning och analys av data. Sammanställning av utredningsresultatet och ev. diagnos.
 7. Information till föräldrar om resultatet.
 8. Information till eleven individuellt, muntligt och skriftligt har visat sig mycket värdefullt.
 9. Information till personalen på förskola/skola.
 10. Utförlig skriftlig dokumentation av utredningen med åtgärdsförslag. Journalanteckningar.
 11. Uppföljande informations-/bearbetningstillfälle med anhöriga och personal på berörd enhet.

Vi kan således komma överens om omfattningen av utredningen, både  från en enstaka psykologtestning till en mer omfattande utredning som ev. utmynnar i en diagnos.

Kontakt